Luyties WeB

Přísloví - Vědecky

 

 

1.

Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem, jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie."Tichá voda břehy mele."

2.

Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B, (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží nule.                                    "Jablko nepadá daleko od stromu."

3.

Abundance šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae."Mnoho psů - zajícova smrt."

4.

Více než jednou. ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.


"Dvakrát měř, jednou řež."

5.

Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.

 

"Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá."

6.

Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem."Komu se nelení, tomu se zelení."

 

 

7.

Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.

 

"Jednooký mezi slepými králem."

 

8.

Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů, nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.

 

"Malé ryby - také ryby."

 

9.

 

Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.

 

"Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem."

 

10.

Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

 

"Pod svícnem bývá tma."

 

11.

Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.

 

"Studený máj - v stodole ráj,"

 

 

12.

Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem, dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.

 

"Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne."

 

13.

Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového pečiva, působícího obezitu obyvatelstva.

 

"Bez práce nejsou koláče."

 

14.

Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původními impulsu.

 

"Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá."

 

15.

Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, který svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.

 

 

"Co tě nepálí - nehas."

 

16.

Inhabitanti Kolubária, preparování pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.

 

"Pečení holubi nelítají do huby."

 

17.

Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.

 

"Vzduch - boží duch.

 

18.

Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.

 

"Devatero řemesel - desátá bída."

 

19.

 

Nechť M je množina subjektů x takových, že x patří do M, právě když x vydává nonverbální signály S vyjadřující pozitivní emoci E. Dále nechť f je uspořádání množiny M podle času vzhledem k okamžiku signálu S a g nechť je dobré uspořádání množiny M. Potom platí: Je-li y maximální prvek množiny M vzhledem k uspořádání f, potom je také maximálním prvkem množiny M vzhledem k uspořádání g.


"Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp."

 

20.

 

Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.


"Ranní ptáče dál doskáče."

 

21.

 

Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí, vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu určeného.


"Jak si kdo ustele, tak si lehne."

 

22.

 

Kontakt malých množství sloučeniny kyslíku a vodíku se zemským povrchem probíhající v delších časových intervalech je schopen plně nahradit tentýž děj probíhající v intervalech kratších.


"Nemusí pršet, stačí, když kape."